Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Univerzity Palackého v Olomouci (dále „UP“), pořadatele 57. ročníku Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc ve dnech 26. 4. – 1. 5. 2022 (dále jen „AFO 57“)

se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

 

identifikační číslo: 61989592

(dále též jako „prodávající“)

 

pro prodej propagačních předmětů AFO prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese https://afo.cz/shop/

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky UP (dále jen „obchodní podmínky“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy na prodej festivalových produktů 56. ročníku AFO z limitované edice (smlouva na všechny druhy plnění dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://afo.cz/shop/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží (kterým se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí festivalové triko, podtácek, taška a ponožky 54. ročníku AFO54) či získat akreditaci na AFO s rezervací od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2) Uzavření smlouvy

 • Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, službě akreditace s rezervací a o službě rezervace hudebního programu, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících nákladů na balení a předáním zboží kupujícímu. Ceny zboží a služeb zůstávají účinné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Pro objednání zboží nebo některé z výše uvedených služeb vyplní kupující všechny údaje o své osobě nutné pro uzavření smlouvy, tj. údaje označené na webovém rozhraní tučně (jméno, příjmení, e-mail, okres místa trvalého pobytu a rok narození), tedy údaje vyplňované návštěvníky AFO na webové stránce https://afo.cz/shop/, přičemž nadto zatrhne v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu položku (dále „objednávka“).
 • Objednávkový formulář obsahuje u příslušných položek zejména informace ve smyslu odst. 3.2. tohoto článku.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu po opsání kódu z obrázku do příslušného políčka uvedeného pod výše uvedenými položkami objednávky (obrázková CAPTCHA) a po kliknutí na tlačítko „Přidat do košíku“ (přičemž poté bude kupující přesměrován na platební bránu společnosti Global Payments Europe, s.r.o. – GP webpay, využívanou prodávajícím, kdy tento způsob platby je jediným přípustným způsobem platby ceny za zboží a službu(y) podle smlouvy a těchto obchodních podmínek), úplným dokončením příkazu k elektronické platbě cen zboží a/nebo služby(eb) pomocí platební brány GP webpay podle pokynů uvedených na příslušných webových stránkách elektronických platebních služeb. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou emailovou zprávou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího emailovou zprávou dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí (akceptace) objednávky uskutečněné podle odst. 3.4. tohoto článku, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou emailovou zprávou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3) Ceny a platební podmínky

 • Ceny zboží podle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu výlučně bezhotovostně prostřednictvím platebního systému platební brány GP webpay společnosti Global Payments Europe, s.r.o., na jejíž webovou stránku je kupující přesměrován po výše uvedeném kliknutí na tlačítko „Přidat do košíku“ a po učinění všech úkonů popsaných v odst. 3.3. tohoto článku, a to pomocí své platební karty Mastercard,SecureCode, Verified by Visa,nebo Diners Club aktivované pro elektronické platby;
 • Výše uvedené ceny jsou úplatou za plnění osvobozené od DPH podle § 61 písm. f) ve spojení s písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se jedná o ceny, které jsou konečné a nelze na ně uplatňovat žádné slevy.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu zboží a služby.
 • Kupující je povinen vždy uhradit ceny podle odst. 4.2. tohoto článku ještě před poskytnutím služby akreditace s rezervací nebo služby rezervace hudebního programu a předáním příslušného zboží kupujícímu, jinak smlouva nevznikne Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 1. 4. Odstoupení od smlouvy
 • Kupující má obecně v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží s tím, že odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující bere na vědomí, že v případě poskytnutí služby akreditace s rezervací a služby rezervace hudebního programu se jedná o poskytnutí služby, kdy jsou tyto služby plněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím výše uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, a tak nemůže na základě § 1837 písm. a) občanského zákoníku v případě této služby odstoupit od smlouvy. V případě předání festivalového trička v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nemá kupující na základě § 1837 písm. g) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.
 • V případě odstoupení od smlouvy podle dle čl. 1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy prostřednictvím UP, emailovou zprávou od UP, odstoupit zasláním emailové zprávy zaslané na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5) Dodání zboží

 • Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně písemně smluveno jinak, bude dodání zboží kupujícímu realizováno osobním předáním kupujícímu v Uměleckém centru UP, Univerzitní 3, Olomouc, nebo dodáno přepravní společností Zásilkovna na adresu zadanou v objednávce.

 

6) Práva z Vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a v případě zboží ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u UP, emailovou zprávou zaslanou na adresu: afo@afo.cz, nebo osobně v budově Uměleckého centra UP, Univerzitní 3, Olomouc, v kanceláři produkce AFO (místnost S01 a S02) nebo ve formě poštovní zásilky zaslané tamtéž.
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy UP obdržela od kupujícího reklamované zboží.
 • Prodávající je v souladu s § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znění pozdějších předpisů, povinen přijmout reklamaci zboží také v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment ze strany UP prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, tj. zejména v univerzitním obchodě UPoint na adrese Horní náměstí 205/12, 779 00 Olomouc, případně na adrese sídla Univerzity Palackého v Olomouci uvedené shora.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Potvrzení bude kupujícímu vydáno buď osobně, nebo zasláno na jeho adresu uvedenou v registračním formuláři ve smyslu čl. 3. odst. 3.3. těchto obchodních podmínek.

7) Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením jeho převzetím.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8) Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Gdpr“).
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající jako správce jeho osobních údajů poskytnutých kupujícím prodávajícímu v souvislosti s každou smlouvou ve smyslu těchto obchodních podmínek, tj. v rozsahu osobních údajů uvedeném v čl. 3. odst. 3.3. těchto obchodních podmínek, zadáním těchto osobních údajů kupujícím do objednávkového formuláře uvedeného tamtéž, zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanoveními Gdpr, tyto jeho osobní údaje ze zákonných důvodů, a to za účelem splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Gdpr, vedení interní evidence a komunikace správce s plněním smlouvy související, a dále pokud jde o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Gdpr vznikajících v souvislosti s právy a povinnostmi vyplývajícími ze smluv,  přičemž osobní údaje kupujícího budou správcem k těmto nezbytným účelům zpracovávány  po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou zpracovávány, avšak nejdéle po dobu 5 let počínaje dnem skončením AFO54.
 • Dále bere kupující na vědomí, že pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává u správce kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc (kontaktní e-mailová adresa:dpo@upol.cz).
 • Kupující bere na vědomí, že jeho výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány, mj. automatizovaně, v elektronické formě a pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci podílejícími se na produkci AFO. Výše uvedené osobní údaje poskytnuté kupujícím správce neposkytuje bez předchozího souhlasu kupujícího žádné jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu, a to s výjimkou osob dopravujících zboží výlučně pro účely plnění smlouvy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 • Kupující bere na vědomí další informace o zpracování jeho výše uvedených osobních údajů:
 • Kupující má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Podle čl. 15 Gdpr má kupující právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) Gdpr. Dále má kupující za podmínek čl. 15 Gdpr právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů.
 • Podle čl. 16 Gdpr má kupující právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Kupující má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z relevantních důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 Gdpr, tedy:
 1. a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. c) kupující vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Gdpr a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Gdpr;
 3. d) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
 4. e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Kupující má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů v kterémkoliv případě uvedeném v čl. 18 odst. 1 Gdpr.
 • Za podmínek dle čl. 34 Gdpr má kupující právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
 • Pokud se dárce kupující domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů je porušeno Gdpr, má v souladu s čl. 77 Gdpr právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Podrobnější informace o zpracování osobních údajů na UP lze nalézt na webové stránce s adresou https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/.

 

 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu a při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně, úplně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat UP zasláním e-mailové zprávy na níže uvedenou kontaktní e-mailovou adresu o změně ve svých osobních údajů.

9) Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • Kupující bere na vědomí, že při provedení objednávky prostřednictvím formuláře ve smyslu čl. 3. odst. 3.3. těchto obchodních podmínek dochází k ukládání souborů tzv. cookies v jeho elektronickém zařízení připojeném na internet, získávajících přístup k údajům uloženým v tomto koncovém zařízení kupujícího, a to v souvislosti s provozováním jeho uživatelského účtu podle čl. 2. odst. 2.1., k poskytování služby, která je výslovně vyžádána kupujícím.

10) Doručování

 • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 

11) Závěrečná ustanovení

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Univerzitní 3, 771 47 Olomouc, adresa elektronické pošty: afo@afo.cz, telefon: 585633802.

 

V Olomouci dne 8. 4. 2021